Openbare vergadering 19 sept. 2021

Hieronder staan het verslag van de openbare vergadering d.d. 19 september 2021.

 1. Inleiding

We kunnen als buurtvereniging eindelijk na de lock-downs en na de afschaffing van de 1½ meter maatregelen weer bij elkaar komen. Het doel van de openbare bestuursvergadering is de leden op de hoogte stellen van de financiën en de voortgang van het bestuur. Daarna kunnen we tijdens de BBQ weer eens in levende lijve bijpraten.

 1. Agenda
 • Welkom
 • Komende en gaande man/vrouw in Aalbeek
 • De financiën; hoe staan we er na de corona periode financieel voor.
 • Verhuur ’t Pöthuuske
 • Herdenkingspunt vliegtuig crash 2e WO
 • Bestuurssamenstelling
 1. Komende en gaande man/vrouw

De afgelopen twee/drie jaar zijn er vele nieuwe inwoners komen wonen. Zowel in de Nieuwenhuysstraat als op de Aalbekerweg zijn vele wisselingen geweest. Tijdens de vergaderingen telden we 10 nieuwe gezinnen/eenheden. Zo zijn er natuurlijk ook inwoners verhuisd, maar ook overleden. We stonden stil bij de mensen die de afgelopen 2½ jaar zijn overleden.

 1. Financiën

Tijdens de vergaderingen werden de uitgaven en inkomsten gepresenteerd van 2018,2019 en 2020. Hieronder een korte samenvatting:


201820192020
Uitgaven10.169,54
7.475,93
6.058,25
Inkomsten12.032,54
7.263,67
5.176,24
Resultaat1.836,00
– € 212,26
– € 882,01
Liquide middelen30.351,40
30.139,1429.257,13

Deze cijfers worden in de jaarvergadering maart 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

Kascommisie

De financiële jaarverslagen zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de kas commissie. Hierbij enkele belangrijke punten uit hun verslag:

De coronapandemie heeft een zichtbaar effect gehad op de financiële status van de vereniging. Er zijn nagenoeg geen activiteiten georganiseerd en daardoor is er minder geld uitgegeven en er is ook minder geld binnengekomen dan de jaren ervoor.

In 2020 is beduidend minder contributie opgehaald dan eerdere jaren. De penningmeester heeft verklaard dat vanwege de coronapandemie er geen huis aan huis contributie is gehouden in dat jaar. Er zijn leden verhuisd of overleden. Er zijn nieuwe bewoners gekomen, die (nog) geen lid zijn en er zijn leden die de contributie van 20 euro/jaar nog niet hebben voldaan.

De kascommissie adviseert om de contributie uitsluitend nog per bankovermaking te innen, waardoor contant geld niet meer opgehaald en beheerd hoeft te worden.

Besluiten

Met ingang van 2022 zal de contributie via een factuur geïnd worden. Er wordt een pinapparaat aangeschaft.

Samenstelling kascommissie

Tijdens de vergadering werd opgemerkt dat de kascommissie niet compleet was. Het bestuur achtte vanwege de samenwerkingsproblemen met één lid van de kascommissie controle van de financiën niet mogelijk. Het bestuur erkent hierin gebrekkig gecommuniceerd te hebben met desbetreffend lid.

 1. Verhuur ’t Pöthuuske

De huidige verhuurprijs van ’t Pöthuuske is € 12,50 per dagdeel. Dit dekt bij lange na niet de kosten. Op de jaarvergadering 2022 zal een nieuwe tarief in stemming worden gebracht. Vanuit de leden kwamen verschillende voorstellen zoals:

 • het hanteren van 2 tarieven, één voor buurtbewoners en een ander tarief voor externe huurders
 • verdubbelen van de huur
 • met de huurders in overleg gaan
 • berekenen wat er nodig is om te renderen en dat als uitgangspunt nemen
 1. Verkeersveiligheid

24 september komt de gemeente met een plan voor de verkeersveiligheid. Bewoners van de Nieuwenhuysstraat klagen over de verkeersonveiligheid; evenals de bewoners van de Aalbekerweg.

In eerste instantie komt de gemeente met een plan voor de Nieuwenhuysstraat. Zodra dat er is, komt er een nieuwsbrief uit. In tweede instantie gaan we verder met de Aalbekerweg. Dit ligt gecompliceerder omdat het een provinciale weg, eigendom van de provincie, maar in ’t beheer van de gemeente. Hoe dit gaat uitpakken weten we nog niet.

 1. Herinneringspunt vliegtuig crash

De vereniging SGLO(Studie Groep Lucht Oorlog) probeert o.a. de herinnering aan gesneuvelde piloten en overige bemanningsleden uit WO II in ere te houden. Voor John Cave, de omgekomen piloot bij de crash in Aalbeek d.d. DATUM zou dat nog kunnen/moeten gebeuren, bijv.in de vorm van een muurplaquette, een crashpaal o.i.d.

De vraag is wie willen meedenken waar de herinneringsplaquette geplaatst zou kunnen worden. Twan Verheijen wil hier over meedenken. In de vergadering stemden Frank en Justine Custers in, mede omdat de crash op een weiland plaatsvond, dat in het bezit is van fam. Custers.

 1. Bestuur

Het bestuur werd vertegenwoordigd door Peter Hoveling, voorzitter, en aspirant bestuurslid Mark Verburg. De andere bestuursleden waren afwezig vanwege gezondheidsredenen, vakantie en het stoppen met hun bestuursfunctie. Tijdens de jaarvergadering in 2021 kunnen nieuwe bestuursleden gekozen worden.

Voortgang bestuur

Op het ogenblik is het bestuur kwetsbaar. Tijdens de vergadering kwam aan de orde hoe we het bestuur weer op orde krijgen. Het bestuur stelde de aanwezigen voor om na te denken over de vraag hoe ieder voor zich een bijdrage kan leveren aan de buurtvereniging. In de nieuwsbrief zal deze vraag en de procedure toegelicht worden.